FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від "____"_________2016 №__________

СТАТУТ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ № 21 ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

м. Запоріжжя, 2016


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Запорізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 21 Запорізької міської ради Запорізької області - це загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.

1.2. Статут Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 21 Запорізької міської ради Запорізької області первинно зареєстровано розпорядженням виконавчого комітету Заводської районної ради народних депутатів Запорізької області від 26.06.1995 р. № 473.

Зміна назви «неповна середня школа № 21» на «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 21» здійснена рішенням Запорізької міської ради від 22.04.1999р № 170/46.

Зміна назви «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 21» на «Запорізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 21 Запорізької міської ради Запорізької області», здійснена рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.11.2005 р. № 425/26 "Про зміну назв загальноосвітніх навчальних закладів міста".

Згідно з рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.01.2013 №15/9 «Про затвердження, державну реєстрацію та внесення змін до Статуту Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 21 Запорізької міської ради Запорізької області, викладеного в новій редакції» до попередньої редакції внесені зміни.

Статут Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 21 Запорізької міської ради Запорізької області є новою редакцією Статуту Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 21 Запорізької міської ради Запорізької області, затвердженого 25.01.2013 року рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради та зареєстрованого 25.01.2013 рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради №15/9.

1.3. Після затвердження нової редакції Статуту Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 21 Запорізької міської ради Запорізької області попередня редакція втрачає чинність.

1.4. Повна назва навчального закладу: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 21 Запорізької міської ради Запорізької області

Скорочена назва навчального закладу: ЗОШ І-ІІ ступенів № 21

1.5. Місце знаходження навчального закладу: 69021 , м. Запоріжжя, вул. Машинна, будинок 117.

1.6. Запорізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 21 Запорізької міської ради Запорізької області (далі ЗОШ І-ІІ степенів № 21 або ЗНЗ) є юридичною особою, наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді, має печатку із зображенням герба, штамп, вивіску зі своєю назвою, ідентифікаційний номер, бланки зі своєю назвою, в разі необхідності може відкривати рахунки в органах Державного казначейства

1.7. Засновником і власником ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 є територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.

1.8. Органом управління ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 є департамент освіти і науки Запорізької міської ради та його відокремлений структурний підрозділ – територіальний відділ освіти Заводського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі - територіальний відділ освіти Заводського району) відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про територіальний відділ освіти Олександрівського, Вознесенівського, Дніпровського, Хортицького, Заводського, Шевченківського, Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

Орган управління здійснює фінансування ЗНЗ, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус та мікрорайон обов'язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

1.7. Головною метою ЗОШ І-ІІ степенів № 21 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти.

1.8. ЗОШ І-ІІ степенів № 21 в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.9. Головними завданнями ЗОШ І-ІІ степенів № 21 є:

- виховання громадянина України;

- формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

1.10. ЗОШ І-ІІ степенів № 21 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.11. ЗОШ І-ІІ степенів № 21 несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- збереження життя та здоров’я дітей;

- дотримання безпечних умов навчально-виховної діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.12. У ЗНЗ навчання відбувається українською мовою.

1.13. ЗОШ І-ІІ степенів № 21 згідно з діючим законодавством та в межах коштів, виділених на утримання закладу, має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником або за його дорученням департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути розпорядником рухомого і нерухомого майна на правах оперативного управління згідно з законодавством України та власним статутом з дозволу власника;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження;

- - встановлювати форму для учнів у відповідності до наказу Президента України від 12.06.1996р. №417/95 “Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти”

- надавати додаткові освітні послуги.

1.14. У ЗНЗ створюються та функціонують:

психологічна і соціальна служба;

медична служба;

дитячі об’єднання: гуртки в межах коштів, виділених на утримання закладу.

1.15. Форми організації методичної роботи у навчальному закладі визначаються щорічно наказом директора ЗОШ І-ІІ степенів № 21.

1.16. Взаємовідносини з юридичними і фізичними особами у навчальному закладі визначаються згідно з чинним законодавством України, угодами, що укладені між ними.

1.17. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у навчальному закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

1.18. Класи у ЗОШ І-ІІ степенів № 21 формуються за погодженням з
територіальним відділом освіти Заводського району згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до навчального закладу.

1.19. У ЗНЗ для учнів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Організація роботи груп продовженого дня здійснюється відповідно до Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1121

1.20. У навчальному закладі для учнів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності відповідної медичної документації, належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Організація роботи таких класів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

ІІ. Зарахування учнів до навчального закладу та їх відрахування

2.1. За ЗОШ І-ІІ степенів № 21 закріплена відповідна територія
обслуговування і до початку навчального року заклад бере на облік учнів, які мають його відвідувати.

2.2. Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.3. Керівник закладу зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.4. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладів відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.6. Переведення учнів навчального закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.7

Рішення про відрахування із ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відповідного органу управління освітою такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

3.1. ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи її розвитку.

3.2. Навчально-виховний процес у ЗОШ І-ІІ степенів № 21 здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У робочому навчальному плані закладу з урахуванням його типу конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

3.3. Робочі навчальні плани навчального закладу затверджуються територіальним відділом освіти Заводського району.

3.4. ЗОШ І-ІІ степенів № 21 забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.5. ЗНЗ працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.6. ЗОШ І-ІІ степенів № 21 обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та свого статуту з урахуванням специфіки закладу та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.7. Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

3.8. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв навчальний заклад за погодженням з територіальним відділом освіти Заводського району створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

3.9. Навчальний заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економіки.

3.10. Навчальний рік у навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.11. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри (триместри) та режим роботи встановлюються навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з територіальним відділом освіти Заводського району.

3.12. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.

3.13. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2- 4-х класах - 40 хвилин, у 5- 9-х - 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з територіальним відділом освіти Заводського району та державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.14. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

3.15. ЗОШ І-ІІ степенів № 21 може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

3.16. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

3.17. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану навчального закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником навчального закладу.

3.18. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.19. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.20. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладів визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.4. Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з територіальним відділом освіти Заводського району. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів .

4.5. Учням оцінки з поведінки, за участь у суспільно корисній, громадській діяльності виставляється у щоденники. До додатків до документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.

4.6. Навчання у випускних (4-х, 9-х) класах навчального закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших
поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової
атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я.

4.7. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.8. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.9. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту). Зразки документів про базову загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.10. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

4.11. Випускникам 9-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

4.12. За відмінні успіхи в навчанні учні 2- 8-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам навчального закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Форми морального і матеріального заохочення за успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу в навчальному закладі встановлюються відповідно до чинного законодавства.

4.13. Свідоцтва про базову загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів навчального закладу.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам навчального закладу свідоцтв, похвальних листів здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, територіальним відділом освіти Заводського району, управлінням освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

V. Виховний процес у навчальному закладі

5.1. Виховання учнів у навчальному закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу у навчальному закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. У ЗОШ І-ІІ степенів № 21 забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів навчального закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4. Дисципліна у навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

VІ. Учасники навчально-виховного процесу

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу у навчальному закладі є учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти навчального закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" , іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

6.3. Учень - особа, яка навчається і виховується у навчальному закладі.

6.4. Учні навчального закладу мають гарантоване державою право на: доступність і безоплатність базової загальної середньої освіти у навчальному закладі;

вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою закладу;

участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини навчального плану навчального закладу відповідно до чинної нормативної бази;

участь в роботі органів громадського самоврядування навчального закладу

участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників навчального закладу, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.5. Учні ЗОШ І-ІІ степенів № 21 зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом навчального закладу, цим статутом;

дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників навчального закладу відповідно до цього статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

брати участь у різних видах трудової діяльності;

дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;

дотримуватися правил особистої гігієни.

6.6. Учні навчального закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

6.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

6.8. Педагогічним працівником навчального закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки у навчальному закладі.

6.9. До педагогічної діяльності у ЗОШ І-ІІ степенів № 21 не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників навчального закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

6.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником навчального закладу і затверджується територіальним відділом освіти Заводського району.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом навчального закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.12. Керівник навчального закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, правилами внутрішнього розпорядку та цим статутом.

6.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

6.14. Педагогічні працівники з навчального закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель (вихователь) - методист", "педагог - організатор - методист" та інші.

6.15. Педагогічні працівники ЗОШ І-ІІ степенів № 21мають право:

самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів навчального закладу та інших органів самоврядування навчального закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити керівництву навчального закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

6.16. Педагогічні працівники ЗНЗ зобов'язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

брати участь у роботі педагогічної ради;

виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

вести відповідну документацію.

6.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

6.18. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.19. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати форми навчання і виховання дітей;

створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності навчального закладу;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

6.20. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту навчального закладу;

поважати честь і гідність дитини та працівників навчального закладу;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей,
створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

6.21. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, ЗОШ І-ІІ степенів № 21 може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

VII. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

7.1. Управління ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 здійснюється його засновником, органом управління школою.

Органом управління ЗНЗ є Департамент освіти і науки Запорізької міської ради та його відокремлений структурний підрозділ - територіальний відділ освіти Заводського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про ТВО.

Безпосереднє керівництво ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 здійснює його директор.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як З роки.

Директор ЗНЗ призначається та звільняється з посади директором департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Директор діє на контрактній основі.

Заступник директора призначається і звільняється з посади органом

управління ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про ТВО. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора відповідно до чинного законодавства.

7.2. Директор ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 :

ü здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

ü організовує навчально-виховний процес;

координує роботу всіх підрозділів ЗОШ І-ІІ ступенів № 21,

ü забезпечує безперервність та послідовність освітнього процесу, наступність ступенів навчання;

ü забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

ü відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

ü створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

ü забезпечує дотримання вимог законодавства щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, безпеки життєдіяльності та охорони праці;

ü підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

ü забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

ü вирішує питання прийому та відрахування учнів;

ü призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

ü у відповідності з чинним законодавством, за погодженням з органом управління ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про ТВО, встановлює плату за особливі умови утримання дітей та додаткові освітні послуги;

ü розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

ü сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

ü вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків; контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

ü розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

ü за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила

ü внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників ЗНЗ, Положення про моральне та матеріальне стимулювання працівників школи,

ü інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

ü створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання, застосовує засоби морального та матеріального стимулювання працівників ЗОШ І-ІІ ступенів № 21

ü несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, органами місцевого самоврядування;

ü діє від імені навчального закладу, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях, судах та інших органах;

ü укладає господарські та інші угоди у межах своїх повноважень; видає доручення учасникам навчально-виховного процесу на виконання відповідних функцій (в межах своєї компетенції);

ü відкриває рахунки у банках;

ü користується правом розпорядження коштів та організовує виконання кошторису;

ü забезпечує моральне заохочення творчої праці та ініціативи працівників у межах своєї компетенції;

ü має право на викладацьку роботу за фахом згідно кваліфікаційної категорії та педагогічного звання з тижневим навантаженням до 0,5 ставки на тиждень, заміну уроків, лекційно-семінарську, науково-методичну роботу;

вирішує інші питання, віднесені законодавством, органом управління ЗОШ І-ІІ ступенів № 21, Статутом ЗОШ І-ІІ ступенів № 21, Контрактом;

ü щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

Органом громадського самоврядування ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються цим статутом, положенням про загальні збори (конференцію) колективу ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 і колективним договором.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

7.4. У ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 за рішенням загальних зборів (конференції) колективу школи можуть створюватися і діяти

Рада ЗНЗ № 21, діяльність якої регулюється цим статутом та положенням про раду ЗОШ І-ІІ ступенів № 21

учнівський комітет,

батьківський комітет,

методичні об'єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОН.

До складу ради ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 обираються представники педагогічного колективу, учнів школи ІІ ступеня, батьків і громадськості.

VIIІ. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Фінансово-господарська діяльність ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 здійснюється на основі його кошторису.

8.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

8.2.1. Надходження із загального фонду місцевого бюджету, що складається з коштів, які враховуються в розрахунках міжбюджетних трансфертів згідно нормативів фінансової забезпеченості, а також у разі необхідності та можливостей бюджету за рахунок надходжень, які не враховуються в розрахунках міжбюджетних трансфертів;

8.2.2. Кошти спеціального фонду місцевого бюджету:

- надходження від надання платних послуг, які передбачені чинним законодавством;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі за погодженням із засновником в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- кошти фізичних та юридичних осіб, гранти та дарунки (у вартісному обрахунку), одержані на конкретну мету;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- кошти єдиного цільового фонду міської ради;

- інші надходження, не заборонені законодавством України.

8.3. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетне асигнування ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 не зменшується. Бюджетне асигнування ЗНЗ та позабюджетні кошти не підлягають вилученню та використовуються виключно за призначенням.

8.4. ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 є неприбутковою організацією.

Забороняється розподіл отриманих ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

У разі припинення діяльності навчального закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 передаються одному або кільком іншим навчальним закладам або зараховуються до доходу міського бюджету.

Доходи (прибутки) навчального закладу використовуються виключно для

фінансування видатків на утримання ЗОШ І-ІІ ступенів № 21, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

ІХ. Міжнародне співробітництво

9.1. ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, благодійних фондів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

9.3. Участь ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

Х. Контроль за діяльністю закладу

10.1. Державний контроль за діяльністю ЗОШ І-ІІ ступенів № 21 здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник, Департамент освіти і науки, молоді та спорту та територіальний відділ освіти Заводського району.

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

10.4. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за поданням органу громадського самоврядування навчального закладу або управління освіти і науки облдержадміністрації.

10.5. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його власником відповідно до законодавства.

XІ. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник або суд.

11.2. Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

11.3. Ліквідація проводиться комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

Засновник приймає рішення щодо майна закладу, що залишилось.

11.4. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України .

11.5. При реорганізації чи ліквідації навчального закладу учням, які навчаються у ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства України, працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного Кодексу законів про працю України.

Кiлькiсть переглядiв: 558

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.